Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - гр. Мадан е избран през октомври 2015 година (мандат 2015-2019). На 10.11.2015 г. на първото заседание на новоизбрания общински съвет са положени клетви от новоизбраните Общински съветници и Кметове и са подписани клетвени листове. Състав и Постоянни комисии на ОбС

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестявам датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2017 г., която е 24.07.2018 година в 17:30 часа в заседателната зала на ОбС - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на Община Мадан, етаж 4, стая 405.

Приканвам всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат в публичното обсъждане.
Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет - Мадан не по - късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Свалете отчет за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2017 г.

Председател на ОбС
Б. СИРАКОВ

Допълнителна информация
Общински съвет - Мадан,
Етаж ІV, стая № 405
тел: 0308/9-82-04; 0895 525 610, вътрешен 405


 

ОБЯВЛЕНИЕ от 21.06.2018 г. ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- МАДАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


 

План за работа на Общински съвет – Мадан за 2018 година
Изтеглете документа от този линк


 

Информацияза отпускане на персонални пенсии по чл.92 от Кодекса за социално осугуряване
Изтеглете документа от този линк

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО: Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО: ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДО: Г-Н НЕДЯЛКО СЛАВОВ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

ПРОТЕСТНА  ДЕКЛАРАЦИЯ
от Общински съвет - Мадан

Относно: РЕШЕНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО НА 11.07.2018 Г. С ПРОТОКОЛ №20

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изразяваме своя категоричен протест и несъгласие с решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет относно предложението за оптимизиране структурата на районните прокуратури, в частност за закриването на Районна прокуратура – Мадан и преструктурирането й като  териториално отделение към Районна прокуратура - Смолян.

Общински съвет – Мадан не приема критериите и изложените мотиви. Предлага се решение, което не се обосновава на обективните реалности - икономически, географски и демографски, както и пълно непознаване на обстановката в Родопа планина и специфичните особености на района. В критерия степен на натовареност не е отчетен факта, че в годишния доклад на Главна прокуратура за прилагане на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2015, 2016 и 2017 г. /приложение №14.2а/, Районна прокуратура – Мадан през 2015 г. се намира на 61 позиция от всички 113 прокуратури; през 2016 г. – на 60 позиция; през 2017 г. – на 78 позиция по средна натовареност на един прокурор в прокуратурата. Също така е на първо място в област Смолян за отчетните 2015 г. и 2016 г. и на трета позиция за 2017 г. след Районна прокуратура - Смолян и Районна прокуратура - Девин.

Не са отчетени обективно факторите: население на районите на действие на всяка прокуратура; брой общини; разстояние до областния център; специфични особености на района и др., а именно:

  • Община Мадан е естествен географски център на заобикалящите я общини. В общината по естествен начин са съчетани различните интереси и потребности на съседните общини от медицински, образователни, административни и бизнес услуги.
  • Районна прокуратура – Мадан обслужва две общини - община Мадан и община Рудозем с общо население 22 345 жители и 66 броя населени места.
  • Не са отчетени мненията и становищата на населението на община Мадан и община Рудозем.
  • Не е взет под внимание и факта, че предстои откриването на ГКПП – Рудозем-Ксанти през 2019 г., което ще промени и натовари допълнително средата за сигурност, дори и в национален мащаб.

В предвид изложените мотиви ние, общинските съветници от Общински съвет - Мадан, сме убедени, че решението за преструктуриране на Районна прокуратура - Мадан е неправилно и недопустимо.

Във връзка с решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет относно предложението за оптимизиране структурата на районните прокуратури, в частност за закриването на Районна прокуратура – Мадан и преструктурирането й като  териториално отделение към Районна прокуратура - Смолян, ние, общинските съветници от Общински съвет - Мадан настояваме Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе решение:

Районна прокуратура - Мадан да продължи своята дейност на територията на община Мадан, обслужваща община Мадан и община Рудозем.

Закриването на Районна прокуратура - Мадан ще отдалечи от защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица на територията на общините Мадан и Рудозем, гарантирана им от Конституцията на Република България.

Ще отстояваме с всички, предвидени от закона действия, Районна прокуратура - Мадан да остане и да продължи своята дейност на територията на общината.

Считаме, че ще вземете предвид гореизложеното и ще преразгледате решението си за закриване на Районна прокуратура – Мадан.

Протестната декларация е приета на заседание на Общински съвет - Мадан с Решение №568/18.07.2018 г., Протокол №47.

Общински съвет - Мадан

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН
Бехчет Сираков

Структура на ОбС Мадан

people-iconВ раздел "Структура" ще намерите информация за общинските съветници, организационната и политическата структура на Общинския съвет.

Документи на ОбС Мадан

Pravilnici-iconВ раздел "Документи" са публикувани наредби, правилници, декларации, както и решенията на ОбС Мадан за мандат 2011-2015 г.

Заседания на ОбС Мадан

Calendar-1iconВ секция "Заседания" ще получите информация за датата и дневния ред на предстоящите заседания на ОбС Мадан.