СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВЕ

СТРАТЕГИИ

Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си 2015 г. – 2019 г.

Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си 2019 г. – 2023 г .

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Мадан 2016- 2020 г.

Общинска стратегия на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан 2017-2020 г.


ПРОГРАМИ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /ОПЕЕ/ ЗА ПЕРИОДА 2021 г. -2030 г.

Дългосрочна програма за оползотворяване на ВЕИ на Община Мадан 2018-2028г.

Краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Мадан за периода 2017-2020 г.

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2018 г.-2022 г.

Регионална програма за управление на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино - 2016-2020 г.

Общинска програма за закрила на детето 2015 г.

Общинска програма за закрила на детето 2016 г.

Общинска програма за закрила на детето 2017 г.

Общинска програма за закрила на детето 2018 г.

Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

Общинска програма за закрила на детето 2020 г.

Общинска програма за закрила на детето 2021 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2020 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2018 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2019 г

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2020 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност 2021 г.


ПЛАНОВЕ

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2015 - 2019 г.

Adobe-Acrobat-icon

Отчет за изпълнение на Мандатен план - Мандат 2015 - 2019 г.

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2019 - 2023 г.

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2019 - 2023 г. Таблица Приложение № 1

Adobe-Acrobat-icon

План за интегрирано развитие на община Мадан /2021-2027 г./

Word-icon

План за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г

Word-icon

Общински план за младежта 2018 г.

Word-icon

Общински план за младежта 2019 г.

Word-icon

Общински план за младежта 2020 г.

Word-icon 

Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Мадан - учебна 2019/2020 година.