Постоянни комисии


Постоянна комисия по бюджетна политика

 Председател

 Хайри Неджмиев Имамов

 Член

 Бехчет Фехриев Сираков

 Член

 Мехмед Джемилов Местанов

 Член

 Светослав Митков Филипов

 Член

 Шинка Вълчева Янкова


Постоянна комисия
по икономическо развитие и регионална политика, приватизация, след приватизационен контрол и концесии

 Председател

 Шебан Хилмиев Билянов

 Член

 Веселин Сергеев Атанасов

 Член

 Николай Карамфилов Пашов

 Член

 Филип Атанасов Чукаров

 Член

 Хасан Хайриев Чиев
 
Постоянна комисия
по здравеопазване, образование и култура, социална политика, местно самоуправление, обществен ред и сигурност

 Председател 

 Новка Манчева Младенова

 Член

 Анелия Райчева Хаджиева

 Член

 Валя Здравкова Котелска

 Член

 Владимир Хубенов Фиданов

 Член

 Росен Митков Шемширов

 Член

 Садък Кадир Садък
 
Комисия Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 Председател 

 Валя Здравкова Котелска

 Член

 Веселин Сергеев Атанасов

 Член

 Владимир Хубенов Фиданов

 Член

 Хасан Хайриев Чиев

 Член

 Шебан Хилмиев Билянов