У В Е Д О М Л Е Н И Е

25.11.2014 г.

От Хайри Садъков
Председател на Общински съвет – град Мадан

Чрез настоящето уведомявам, че е изготвен проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 25.11.2015 год. публикувам на официалната интернет страница на общински съвет: http://www.obs.madan.bg проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да подават становища и направят предложения по проекта в Канцеларията на Общински съвет (сградата на Общинска администрация, ет. 4, стая 405).

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за нов Правилник ще се внесе на второ четене за разглеждане и приемане от Общински съвет – град Мадан.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Изтеглете целия документ

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

ОБЯВА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2014 г., която е 28.04.2015 година в 14:00 часа в заседателната зала на ОбС - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 9 до 12 часа в сградата на Община Мадан, етаж 4, стая 405.
Приканвам всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат в публичното обсъждане.

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет - Мадан не по - късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Председател на ОбС
Б. Сираков

От долния линк можете да изтеглите всички документи (справки и отчети) необходими за публичното обсъждане.

ДОКУМЕНТИ

Съобщение за открита процедура за избор на съдебни заседатели

27 ноември 2014

Важно:
Срока за подаване на документи е удължен до 09.01.2015 г. – 17:00 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с изтичане на мандата на съдебните заседатели към Районен съд - град Мадан и Окръжен съд – град Смолян и на основание писмо на Апелативен съд – Пловдив и съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт Общински съвет - Мадан открива процедура за избор на съдебни заседатели, както следва:

  1. Районен съд – Мадан – 13 съдебни заседатели;
  2. Окръжен съд – Смолян – 3 съдебни заседатели;

Временната комисия за избор на съдебни заседатели кани заинтересованите граждани – кандидати за съдебни заседатели да представят документите за съдебните заседатели, а именно:

  1. Заявление (по образец);
  2. Декларация - съгласие (по образец);
  3. Декларация за българско гражданство (по образец);
  4. Копие от удостоверение за раждане (съгласно чл.67 от Закона за съдебната власт "Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията);
  5. Удостоверение за педагогическа квалификация, ако притежава такава;
  6. Свидетелство за съдимост (Съгл. чл.67 от Закона за съдебната власт съдебният заседател "не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията").

Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат към документите и мнение на председателя на съответния съд за работата им.

Документите се подават лично в сградата на Община Мадан, етаж ІV, стая № 405 в срок до 09.01.2015 г. – 17:00 часа.

Документите се приемат от г-жа Илияна Сиракова – главен специалист "Канцелария на Общински съвет".

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От инж. Расим Хасанов Кехайов
Председател на Общински съвет – град Мадан
 
Чрез настоящето уведомявам, че  е изготвен проекто - предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 09.07.2013 год. публикувам на официалната интернет страница на общински съвет: http://www.obs.madan.bg предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за нов Правилник ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – град Мадан.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Изтеглете целия документ