Заглавие Публикуване
ОБЯВЛЕНИЕ от 21.06.2018 г. ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- МАДАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 21 Юни 2018
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 19 Април 2018
ОБЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 06 Юни 2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2016 Г. 04 Май 2017
Решение № 263 на Смолянски административен съд 12 Октомври 2016
У В Е Д О М Л Е Н И Е - изготвен проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан 23 Ноември 2015
У В Е Д О М Л Е Н И Е за Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 16 Ноември 2015
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА 04 Май 2015
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА 20 Април 2015
Съобщение за открита процедура за избор на съдебни заседатели 27 Ноември 2014