ДОКЛАД от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан, избрана с Решение №11/27.11.2019 г., Протокол №2

Четвъртък, 02 Януари 2020 г.

В изпълнение на Решение №11/27.11.2019 г. комисия в състав: Председател – Бисер Базеников и членове – Бехчет Сираков, Владимир Фиданов, Садък Садък и Шинка Янкова,  проведе своето първо заседание, като изготви обявление за удължаване на срока на определяне на съдебните заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан в изпълнение на чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, обявлението бе публикувано на официалната страница на Общински съвет .

До определения от комисията срок 30.12.2019 г.  за подаване на документи, в деловодството на Общински съвет – Мадан постъпи  едно заявление за Окръжен съд – Смолян.

На 02.01.2020 г. Комисията проведе своето второ заседание и разгледа подадените документи за съдебен заседател, обсъди заявлението на кандидата за съдебен заседател за Окръжен съд – Смолян и приложените към тях документи и допусна до изслушване

Виолета Живкова Гочева – документи

На основание чл.68, ал. 5 от Закона за съдебната власт списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документите по ал. 3, т.9 е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Мадан на 02.01.2020 г.

Удължаване срока за прием на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд - Мадан, мандат 2019-2023 г.

Петък, 29 Ноември 2019 г.

Общински съвет - Мадан уведомява, че

Удължава срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан, до 30.12.2019 г. /Процедурата е публикувана на официалната интернет страница на Общински съвет – Мадан в сектор „Обявления"

Кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 30.12.2019 г., включително в деловодството на Общински съвет - Мадан /етаж 4, стая 305/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.
Заявление по образец за участие в процедурата е публикуван на интернет страницата. Телефон за справки: 0895 525 610

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд – Смолян и Районен съд -Мадан, избрана с решение №741/24.07.2019 г. на Общински съвет - Мадан публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

ЗА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН

ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН
НЯМА КАНДИДАТИ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели се състоя в сградата на Община Мадан, ул. „Обединение" № 14, стая №405 , ет. 4 на 18.09.2019 г. от 15:30 часа.