Публичен регистър

 

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.1-т.4 от ЗПКОНПИ

име, презиме, фамилия длъжност ВХ.№/ Дата на подаване на декл. по чл. 35, ал. 1, т. 1 несъвместимост по смисъла на §1, т. 7 Дата на подаване на декл. по чл. 35, ал. 1, т. 2 за имущество и интереси - Част I: ИМУЩЕСТВО ВХ.№/Дата на подаване на декл. по чл. 35, ал. 1, т. 3 промяна в обстоятелствата по т. 1 Дата на подаване на декл. по чл. 35, ал. 1, т. 2 за имущество и интереси - Част II: ИНТЕРЕСИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - ОБЩИСКИ СЪВЕТ - МАДАН
1 Ахмед Еминов Бучев Общински съветник №1/23.05.2018
2 Бахар Джелял Емин Общински съветник №2/23.05.2018
3 Бехчет Фехриев Сираков Председател на ОбС №3/23.05.2018 пред КПКОНПИ пред КПКОНПИ
4 Веселин Атанасов Андонов Общински съветник №4/23.05.2018
5 Веселин Сергеев Атанасов Общински съветник №5/23.05.2018
6 Исмет Асанов Мусакев Общински съветник №6/23.05.2018
7 Мария Николова Близнакова Общински съветник №7/23.05.2018
8 Митко Алдинов Петагов Общински съветник №8/23.05.2018
9 Новка Манчева Младенова Общински съветник №9/23.05.2018
10 Раиф Мехмедов Карамисиров Общински съветник №10/23.05.2018
11 Росен Митков Шемширов Общински съветник №11/23.05.2018
12 Севдалин Радков Керменов Общински съветник №12/23.05.2018
13 Севдалин Руменов Бендеров Общински съветник №13/23.05.2018
14 Филип Атанасов Чукаров Общински съветник №14/23.05.2018
15 Хайри Неджмиев Имамов Общински съветник №15/23.05.2018
16 Хасан Хайриев Чиев Общински съветник №16/23.05.2018
17 Шeбан Хилмиев Билянов Общински съветник №17/23.05.2018
КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
18 Фахри Адемов Молайсенов Кмет на община Мадан №18/23.05.2018 пред КПКОНПИ пред КПКОНПИ
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА МАДАН
19 Адем Мурадов Молайсенов кмет на кметство Митовска №19/23.05.2018 №561/06.06.2018 №562/06.06.2018
20 Атанас Митев Карамитев кмет на кметство Върбина №20/23.05.2018 №571/06.06.2018 №572/06.06.2018
21 Ахмед Заимов Ахмедов кмет на кметство Букова поляна №21/23.05.2018 №411/04.06.2018 №412/04.06.2018
22 Ахмед Хасано Ефендиев кмет на кметство Вехтино №22/23.05.2018 №421/04.06.2018 №422/04.06.2018
23 Бисер Карамфилов Емилов №23/23.05.2018 №431/04.06.2018 №432/04.06.2018
24 Енвер Ахмедов Панжилов кмет на кметство Равнища №24/23.05.2018 №581/06.06.2018 №582/06.06.2018
25 Зеки Шукриев Мейзински кмет на кметство Студена №25/23.05.2018 №441/04.06.2018 №442/04.06.2018
26 Красимир Лефтеров Косев кмет на кметство Мъглища №39/04.06.2018 №591/06.06.2018 №592/06.06.2018
27 Мариана Даринова Атанасова кмет на кметство Буково №26/23.05.2018 №451/04.06.2018 №452/04.06.2018
28 Марина Асенова Порязова кмет на кметство Лещак №27/23.05.2018 №461/04.06.2018 №462/04.06.2018
29 Медиха Алиева Мекова кмет на кметство Шаренска №28/23.05.2018 №471/04.06.2018 №472/04.06.2018
30 Мехмед Тахиров Куртинов кмет на кметство Равнил №37/28.05.2018 №601/06.06.2018 №602/06.06.2018
31 Митко Асенов Радичев кмет на кметство Боровина №29/23.05.2018 №481/04.06.2018 №482/04.06.2018
32 Рамиз Идризов Касабов кмет на кметство Купен №30/23.05.2018 №611/06.06.2018 №612/06.06.2018
33 Рукие Хайриева Кабадалиева кмет на кметство Ловци №31/23.05.2018 №361/23.05.2018 №362/23.05.2018
34 Руфат Мехмед Фелети кмет на кметство Бориново №38/28.05.2018 №621/06.06.2018 №622/06.06.2018
35 Светлан Христов Младенов кмет на кметство Средногорци №40/04.06.2018 №631/06.06.2018 №632/06.06.2018
36 Фаик Адемов Зотев кмет на кметство Цирка №32/23.05.2018 №491/04.06.2018 №492/04.06.2018
37 Хайри Феймов Османов кмет на кметство Тънкото №33/23.05.2018 №511/05.06.2018 №512/05.06.2018
38 Юлия Ваклинова Кисьова кмет на кметство Леска №34/23.05.2018 №501/04.06.2018 №502/04.06.2018
Кметски наместници
39 Реджеп Руфат Ахмед кметски наместник Върба №35/23.05.2018 №521/05.06.2018 №522/05.06.2018
40 Хайри Фахриев Местанов кметски наместник на квартали №64/17.07.2018 №651/17.07.2018 №652/17.07.2018
Управители на ТД
41 Стефан Асенов Хаджиев Управител на МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" - ЕООД №55/06.06.2018 пред КПКОНПИ пред КПКОНПИ
42 Ясен Кетьов Карасулиев Управител на Хоспис - Мадан ЕООД №54/05.06.2018 №531/05.06.2018 №532/05.06.2018