Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2022 година