У В Е Д О М Л Е Н И Е предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан

От инж. Расим Хасанов Кехайов
Председател на Общински съвет – град Мадан
 
Чрез настоящето уведомявам, че  е изготвен проекто - предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В изпълнение на чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, днес 09.07.2013 год. публикувам на официалната интернет страница на общински съвет: http://www.obs.madan.bg предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

В 14 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за нов Правилник ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – град Мадан.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Изтеглете целия документ