ОБЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ