ОБЯВЛЕНИЕ от 19 юли 2019 г ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание  чл.26, ал.2, 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Мадан, чрез настоящото обявление, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет, сектор „Обявления“.

Заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект да направят писмени предложения и да изразят становища,  които да депозират в деловодството на  Общински съвет – Мадан, адрес 4900 Мадан, ул. „Обединение” №14, ет.4, офис 405 или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

МОТИВИ

І. Причини, налагащи приемането на Проект за изменение и допълнение на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

На 17.07.2019г. в деловодството на ОбС – Мадан, постъпи докладна записка от група общински съветници, с предложение за изменение Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотивите изложени в докладната са следните:
Общинските съветници в община Мадан, получават максимално възможното възнаграждение, съгласно правната уредба към момента.
Стремейки се да съобразим всички обективни и субективни фактори – бюджета на община Мадан, реалното ниво на заплатите в частния сектор в града, заплахата от формиране на негативно мнение в обществеността и недоверие от страна на гражданите, предлагаме да бъдат намалени възнагражденията на 30 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

ІІ. Целите, които се поставят с предложения Проект за изменение и допълнение на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

Намаляване средствата за издръжка на Общински съвет – Мадан, с цел облекчаване на тежестта върху бюджета на община Мадан.

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на правилника:

За прилагане на Правилника не е необходимо разходването на бюджетни средства.

ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Изравняване на възнагражденията на ОбС с реалното ниво на заплатите в частния сектор в града;
Повишаване доверието на обществеността в действията на ОбС.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложения Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложеният Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не противоречи на норми от действащото европейско законодателство.

Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от законовите разпоредби, чиито норми са съобразени с Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, регулиращи тази материя.

Приложение: