ОБЯВЛЕНИЕ 01-2024

В изпълнение на Решение №55 от 26.01.2024 г., Протокол №5, Общински съвет – Мадан УДЪЛЖАВА срока на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Районен съд – Мадан при следните правила за нейното провеждане:

I. Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 

 1.    Да е дееспособен български гражданин, който:
   •  е на възраст от 21 до 68 години;
   •  има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
   •  има завършено най-малко средно образование;
   •  не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
   •  не страда от психически заболявания.
 1.    Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
   • е съдебен заседател в друг съд;
   • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
   • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели.
   • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ.  Приема  образци  на документи, както следва:

  1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (Приложение №1);
  2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2);
  3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3);
  4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4);
  5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).

ІІІ. В срок до 14.02.2024 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели могат да подават в деловодството на Общински съвет -   Мадан в сградата на Общинска администрация - ул. “Обединение” №14,   всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1 – образец/, към което  следва да бъдат приложени  следните документи:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • мотивационно писмо;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
 • декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (Приложение №2);
 • декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3);
 • писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4);
 • данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ;/съгласно образец Приложение №5.

 Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Мадан

ИЗТЕГЛИ

 1. Приложение № 1
 2. Приложение № 2
 3. Приложение № 3
 4. Приложение № 4
 5. Приложение № 5
 6. Примерна автобиография
 7. Примерно мотивационно писмо
 8. Информация за съдебните заседатели

Телефони за информация:
0308/9-82-04
0895 525 610