ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024 Г. – 2028 Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН

Дата 19.02.2024 г.

В изпълнение на Решение №55/26.01.2024 г. Общински съвет – Мадан е  удължен срока за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Районен съд – Мадан.

В определеният срок до 14.02.2024 г. /включително/ в деловодството на Общински съвет - Мадан, са постъпили четири броя заявления с приложени по опис документи. В изпълнение на чл. 68 от Закона за съдебната власт, се проведе закрито заседание на временната комисия, която извърши проверка на приложените документи. Комисията констатира, че всички кандидати са приложили документите, посочени в разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Ето защо, комисията ОБЯВЯВА СПИСЪКА на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ, които се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Мадан.

Насрочва за 26.02.2024 г. /понеделник/  от 14:00 часа изслушване на допуснатите кандидати в публично заседание, което ще се проведе в гр. Мадан, ул. „Обединение“ №14, ет.4 – заседателна зала на Общински съвет Мадан. На публичното заседание всеки член на временната комисия и всеки общински съветник може да задава въпроси.

Съобщава, че не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След публичното изслушване, временната комисия ще изготви доклад, който предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Общинският съвет  в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя  кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Смолян.

СПИСЪК по чл. 68, ал.5 от Закона за съдебната власт

- Антоанета Венцева Серафимова – вх. №ОбС-32/05.02.2024 г;
- Нежми Юсеинов Караахмедов – вх. №ОбС-39/07.02.2024 г.;
- Себиха Зюлкифова Колачева – вх. №ОбС-51/12.02.2024 г.;
- Севда Венциславова Евтимова – вх. №ОбС-52/12.02.2024 г.


Председател:
    Бедри Базеников