Дневен ред на заседание на ОбС на 28.04.2009

ДО

                                    г-н/жа/ ………………………………….

                                    гр./с./…………………………………….

 Your browser may not support display of this image. 
 

  На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет – град Мадан на заседание на  28.04.2009 г. (вторник) от 15.00 часа.

       Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д
 
1. Докладна записка относно създаване на Обществен съвет, като орган за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане;

2. Докладна записка относно отчет за изпълнение на Програмата за развитие на младите хора в община Мадан;

3. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни през 2008 година;

4. Отчет за работата на общинската комисия за обществен ред и сигурност през 2008 г. и справка за дейността на РУ на МВР – Мадан през 2008 г.;

5. Информация относно противопожарната обстановка и дейността на РС „Пожарна безопасност и спасяване” – Мадан през 2008 г.;

6. Докладна записка относно състоянието на здравеопазването в община Мадан;

7. Докладна записка относно утвърждаване разходите за изплащане на основните заплати, на допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен акт;

8. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с проект „Общинска фотоволтаична електроцентрала с. Върбина, община Мадан” по Наредба №25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ по Мярка 321 от ОПРСР: ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

9. Докладна записка относно искане за авансово плащане по проект „Партньорство и приятелство в общия европейски дом”, който община Мадан реализира по договор за безвъзмездна финансова  помощ с Регистрационен №BG161РО00/4.2-01/2008/002 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.;

10. Докладна записка относно приемане на оценки на имоти – частна общинска собственост;

11. Докладна записка относно приемане на оценки на имоти – частна общинска собственост;

12. Докладна записка относно приемане на оценки на имоти – частна общинска собственост;

13. Докладна записка относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещения за дейността на новорегистрираното Народно читалище „Младост” с. Лещак;

14. Докладна записка относно промяна на работното време в Спортен комплекс – Мадан;

15. Докладна записка относно излъчване на заседанията на Общински съвет по местния кабелен оператор;

16. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на общината за м. януари, февруари и март 2009 г. ;

17. Докладни записки относно социални подпомагания на граждани;

18. РАЗНИ
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/  
                                                           /Х. Садъков /