Дневен ред на заседание на ОбС на 29.10.2009

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 29.10.2009 г. (четвъртък) от 14.00 часа.

Заседанието ще се проведе  в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
1. Отчет за дейността  на “Анри–Автотрас-Мадан” ООД за 2008 г.;
2. Докладна записка относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 г.;
3. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска собственост;
4. Докладна записка относно учредяване на право на пристрояване на Велко Иванов Карамитев;
5. Докладна записка относно приемане на схема по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за определяне на терен за поставяне на преместваем обект за търговски дейности находящ се кв.46, УПИ ІІІ - за озеленяване по ЗРП на гр.Мадан;
6. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен - публична общинска  собственост,    за монтиране на павилион за тото игри;
7. Докладна записка относно избор на комисия за изготвяне на предложения за лицата, които да бъдат избрани за съдебни заседатели при Окръжен съд – гр. Смолян и за Районен съд – Мадан за мандата 2010-2015 г.;
8. Докладна записка относно утвърждаване на размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за м. юли, август и септември 2009 г.;
9. РАЗНИ
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………….

                /Х.  Садъков/