Дневен ред на заседание на ОбС на 23.12.2009

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./……………………………………. 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.12.2009 г. (сряда) от 14.00 часа.

 

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС  (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Докладна  записка относно приемане на  изменения на Наредба №8 за  определяне и администрирането  на местни данъци на територията  на Община Мадан за 2010 г.;

2. Докладна  записка относно приемане Наредба  №9 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мадан за 2010 г.

3. Докладна  записка относно участието на община Мадан, като партньор  по проекта „Промотиране на  културата в трансграничния регион  и на дейности за децата”  по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1.2. Опазване, управление и промотиране на културните ресурси.”;

4. Докладна записка относно споразумение за сътрудничество между община Мадан, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и Градска библиотека „Антон Страшимиров” – гр. Мадан;

5. Докладна  записка относно приемане на  план за работа на Общински  съвет – град Мадан за 2010 г. 

6. Докладна записка относно настаняване на Тихомир Любенов Бодуров в  „ХОСПИС – МАДАН ЕООД”;

7. РАЗНИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………….

                /Х.  Садъков/