Дневен ред на заседание на ОбС на 28.01.2010

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./…………………………………….

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.01.2010 г. (четвъртък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.12.2009 г.;

2. Докладна записка относно изпълнение на бюджета на Община Мадан към 31.12.2009 г.;

3. Докладна записка относно приемане на план за туристическа реклама в община Мадан за периода 2010-2013 г.;

4. Докладна записка относно приемане на Стратегия за развитие на социалните дейности в община Мадан за 2010-2013 г;

5. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 г.;

6. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска собственост;

7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имоти – частна общинска собственост в кв. 66 по ПУП на град Мадан, кв. Конски дол;

8. Докладна записка относно предоставяне на имот за безвъзмездно управление за  дейността на учреденото дружество „ХОСПИС-МАДАН” ЕООД;

9.Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на сдружение „ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ” – град Мадан;

10. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии;

11. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №9  за определяне на администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Мадан

12. Докладна записка от Управител на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” относно необходимостта от закупуването на медицинска апаратура и оборудване;

13. Докладна записка относно утвърждаване на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за м. октомври, м. ноември и м. декември 2009 година;

14. РАЗНИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………….

                /Х.  Садъков/