Дневен ред на заседание на ОбС на 27.05.2010

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./……………………………………. 


 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 27.05.2010 г. (четвъртък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Отчет за дейността  на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД-Мадан  за 2009 г.
2. Отчет за работата на „ХОСПИС – МАДАН” ЕООД – гр. Мадан през 2009 година.
3. Отчет за дейността на Дружеството за заетост и структурно развитие „МАДАН” ООД гр. Мадан за 2009 година.
4. Отчет за дейността на „Анри-Автотранс-Мадан” ООД с. Средногорци за 2009 година.
5. Отчет за работата на Комисията за установяване на конфликт на интереси.
6. Докладна записка относно приемане на Наредба по чл. 55 и  чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност на територията на  Община Мадан, Област Смолян.
7. Докладна записка относно приемане на оценка за право на преминаване през общински имот – УПИ Х – за озеленяване в кв.133, за изграждане  на обект „Външно електрозахранване на строителен супермаркет с автосервиз, мивка и офиси  в  УПИ IХ” , кв.133,  гр. Мадан.
8. Докладни записки относно отдаване под наем на „Плувен басейн” град Мадан.
9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.
10. РАЗНИ
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                         /Х. Садъков/