Дневен ред на заседание на ОбС на 29.06.2010

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./……………………………………. 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 29.06.2010 г. (вторник) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

   
1. Докладна записка относно актуализиране структурата  на Община Мадан и утвърждаване на числеността на персонала.
2. Докладна записка относно продажба на дяловете на Община Мадан в „Анри-Автотранс-Мадан”ООД, с.Средногорци.
3. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 година.
4. Докладна записка относно изваждане от списъка на имотите публична общинска собственост на част от имот, находящ се в с.Върбина.
5. Докладна записка относно предоставяне на първи етаж от масивна сграда на два етажа в УПИ ХІV в кв.30 по ЗРП на гр.Мадан за дейността на сдружение “Клуб на пенсионера” - гр.Мадан.
6. Докладна записка относно приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Мадан.
7. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране от Фонд „Енергийна Ефективност” по прилагане на енергоспестяващи мерки в сграда „Общинска администрация – град Мадан”, община Мадан.
8. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан с проект <<Строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина в Начален корпус към СОУ „Отец Паисий”, град Мадан>>  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”.
9. Докладна записка относно избор на представител на 5,31% от дяловете от капитала на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД Смолян, собственост на Община Мадан.
10.Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. януари 2010 г. до м. май 2010 г.
11. РАЗНИ
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                         /Х. Садъков/