Дневен ред на заседание на ОбС на 20.10.2010

ДО

                                                        г-н/жа/ ………………………………….

                                                        гр./с./…………………………………… 

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 20.10.2010 г. (сряда) от 14:30 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на детето – 2010 година в община Мадан.

2. Докладни записки относно кандидатстване на община Мадан с проект “За ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Мадан, създаващи условия за устойчив икономически растеж и заетост” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04.

3. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с проект „Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем – РБългария, Таполка – РУнгария и Сен Дьони – РФранция”.

4. Докладна записка относно приемане на оценки на терени – частна общинска собственост, върху които е реализирано отстъпено право на строеж.

5. Докладна записка относно предоставяне на допълнително помещение за нуждите на Дирекция “Бюро по труда”–гр.Мадан.

6. Докладна записка относно увеличение на месечното възнаграждение на Управителя на „Хоспис – Мадан” ЕООД.

7. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани и организации.

8. РАЗНИ  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                                 /Х. Садъков/