Дневен ред на заседание на ОбС на 22.12.2010

ДО

 г-н/жа/ ………………………………

 гр./с./……………………………… 

П О К А Н А

 

Your browser may not support display of this image.На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 22.12.2010 г. (сряда) от 14:00 часа.

 

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Докладна записка относно продажба на пет броя свободни, не отдадени под наем апартаменти в жилищен блок с. Върбина,    общ. Мадан.

2. Докладна записка относно продажба на три броя апартаменти в жилищен блок с. Върбина, общ. Мадан.

3. Докладна записка относно приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в с. Средногорци, общ. Мадан.

4. Докладна записка относно приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр. Мадан, ул. „Хр. Ботев”.

5. Докладна записка относно приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр. Мадан, ул. „Обединение” до бл.17.

6. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот на ул.  „Обединение”,  гр. Мадан.

7. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2009 г.

8. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Румен Радев Огнянов.

9. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на имоти - частна общинска собственост.

10. Докладна записка относно ПУП – план за регулация за кв.51 УПИ ХVІІІ-за църква и УПИ ХVІІ-за строителство на сгради за обществено ползване по ПУП на гр.Мадан.

11. Докладна записка относно ПУП – план за регулация и застрояване  за кв.66 УПИ І-за обществено обслужване, УПИ ІІ-за обществено обслужване и УПИ ІІІ-за обществено обслужване по ПУП на гр.Мадан, кв.Конски дол.

12. Докладна записка относно отдаване под наем на части от терен публична общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул.”Явор” УПИ І в кв.111 по плана на гр.Мадан за монтиране на павилион за продажба на вестници, нетрайно свързан с терена.

13. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с проекто- предложение „Общностен център – град Мадан” по Проект за социално включване на МТСП, Компонент 1 „Интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца”

14. Докладна записка относно приемане  на план за работа на Общински  съвет – град Мадан за 2011 година.

15. Докладна записка относно предложение до Комисията по опрощавания към Администрацията на Президента на Републиката за опрощаване на  задължение от надвзета пенсия от Фатма Смаилова Забитева от с.Враненци, общ. Мадан, обл. Смолян.

16. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за м.септември, октомври и ноември 2010 година. 

17. Докладни записки относно социално  подпомагане на граждани.

18. РАЗНИ  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:

    /Х. Садъков/