Дневен ред на заседание на ОбС на 22.02.2011 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………

гр./с./………………………………

 

 ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 22.02.2011 г.  (вторник) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Докладна записка от д-р Стефан Асенов Хаджиев – Управител на МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов” ЕООД - град Мадан.

2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2011 година. /проведено публично обсъждане на 07.02.2011 г./

3. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. септември 2010 г. – м. февруари 2011 г.

4. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност  в Община Мадан за 2011 година.

5. Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през   2010 година. 

6. Докладна записка относно разкриване на 1 щатна бройка –Треньор хокей на трева в Дейност «Спортни бази за спорт за всички».

7. Докладна записка относно актуализиране на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв. м. при предоставяне под наем на помещения и терени общинска собственост през 2011 г.

8. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имоти, публична и частна общинска собственост за здравни услуги.

9. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост находящ се в гр.Мадан, ул.”Обединение”  - общински площад за монтиране на сграда на един етаж, нетрайно свързана с терена.

10. Докладна записка относно определяне на източник на финансиране за дължимата годишна погасителна вноска след ЕСКО изпълнение на ЕСМ мерки на ЦДГ „Щурче” – село средногорци, община Мадан за целия период на изплащане на инвестицията.

11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

12. РАЗНИ

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                            /Х. Садъков/