Дневен ред на заседание на ОбС на 17.05.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 17.05.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Отчет за дейността и финансов отчет на „Анри – автотранс – Мадан” ООД за 2016 г.
 2. Отчет за дейността и финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД – град Мадан за 2016 г.;
 3. Отчет за дейността и финансов отчет на „ХОСПИС – МАДАН” ЕООД за 2016 г.
 4. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 30.04.2017 г.;
 5. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-   общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 285 от 25.01.2017г., допълнена с Решение № 333/19.04.2017 г. на ОбС-Мадан.
 6. Докладна записка относно одобряване на проект за„Обемно-градоустройствено проучване на централна градска част-Мадан“ и „Транспортно-комуникационна схема“, с Възложител: Община Мадан;
 7. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за обект „МВЕЦ Воденицата“ в местност „Лъка“, землище с.Средногорци, община Мадан, с Възложител: МФ Къмпани“ЕООД гр.Мадан;
 8. Докладна записка относно изменение на ПУП – план за улична регулация в кв.119 и кв.121 в село Ловци, община Мадан.
 9. Докладна записка относно отдаване под наем на помещение, находящо се на 1- ви етаж от полумасивна сграда в с. Мъглища, община Мадан;
 10. Докладна записка относно промяна в състава на постоянните комисии;
 11. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – Мадан в Общото събрание на национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
 12. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет – Мадан в Общото събрание на Асоциация на родопските общини;
 13. Докладна записка относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 302, взето на заседание на Общински съвет – Мадан, проведено на 22.02.2017 г. по Протокол №24;
 14. Докладна записка относно поправка на явна техническа грешка в Решения № 317 и 318, взети с заседание на Общински съвет – Мадан, проведено на 22.03.2017 г. по Протокол №25;
 15. Докладна записка относно утвърждаване командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец януари, месец февруари и месец март 2017 г.
 16. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.
 17. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/