Дневен ред на заседание на ОбС на 21.06.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 21.06.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно годишен доклад за дейността и финансов отчет на „Анри – Автотранс -Мадан“ЕООД за 2016 г.;
 2. Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Мадан към 31.12.2016 година;
 3. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 31.05.2017 г. ;
 4. Докладна записка относно упълномощаване на Кмета на Община Мадан за издаване на Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект BG05FMOP001-3.002-0146 „Предоставяне на топъл обяд в община Мадан“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане;
 5. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан;
 6. Докладна записка относно приемане на нова Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан;
 7. Докладна записка относно Приемане на наредба заизменение на Наредба №13 на ОбС – Мадан, по чл. 55 и чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност на територията на  община Мадан, област Смолян;
 8. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на проект за изменение на ПУП за УПИ I-393,851, кв.47 и ПИ 2422 в местността „Дирмишка“, с.Върбина, община Мадан, с възложител: Владимир Атанасов Карамитев;
 9. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на проект за изменение на ПУП-план за регулация за ПИ 239, участващ в образуването на УПИ I-239 в кв.33, в образуването на улична регулация с осови точки: 257, 258, 239, 261 и 232, 231 и 328,и в образуването на терен за озеленяване в кв.31, в кв.33 и в кв.36 на с.Средногорци, община Мадан, с възложители: Николай Костадинов Карапаунов и Стефан Христов Иванов;
 10. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект „Кабел НН за външно ел.захранване за базова станция №3323 на „Теленор България“ЕАД“ в поземлен имот /ПИ/ 07017.1.553, землище с.Буково, община Мадан, с възложители: „Теленор България“ЕАД и наследниците на Събин Бойков Сандов /Райме Шабанова Османова и Руси Събинов Бойков/.;
 11. Докладна записка относно отдаване под наем помещение №10, находящо се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16, ет.ІІ;
 12. Докладна записка относно промяна в състава на постоянна Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 13. Докладна записка относно определяне на представител от Общински съвет – Мадан в Областния съвет за развитие на област Смолян;
 14. Докладна записка относно отмяна на Решение №361, прието от Общински съвет – Мадан на заседание, проведено на 17.05.2017г., по Протокол № 27, върнато със Заповед № АП-03-14-171/02.06.2017г. на Областния управител на област Смолян.
 15. Докладна записка относно отмяна на Решение №362, взето на заседание на Общински съвет – Мадан, проведено на 17.05.2017 г., Протокол №27
 16. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 17. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/