Дневен ред на заседание на ОбС на 30.08.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 30.08.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Отчет за дейността на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р Константин Чилов" ЕООД град Мадан за първото полугодие на 2017г.;
 2. Докладна записка относно избиране на представител на Община Мадан в извънредно Общо събрание на акционерите, на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД гр.Смолян;
 3. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 31.07.2017г.;
 4. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на НАРЕДБА № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 5. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детските заведения за учебната 2017-2018г. и утвърждаване на училищната мрежа.;
 6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г., приета с Решение №285 от 25.01.2017г., допълнена с Решение №333/19.04.2017г., №346/ 17.05.2017г. и №404/11.08.2017г. на ОбС-Мадан;
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на неурегулиран имот №633 - незастроен по частичен кадастрален план на с.Средногорци, общ.Мадан;
 8. Докладна записка относно издаване на Решение за съгласие за придобиване на право на строеж за изграждане на „Детска площадка" в с.Крайна, ПИ с пл.№8 по Частичен Кадастрален план на с.Крайна;
 9. Докладна записка относно отдаване под наем помещения, находящи се в гр.Мадан, ул."Родопи" №35, ет.I;
 10. Докладна записка относно отдаване под наем помещения № 110 и 111, находящи се в гр.Мадан, ул."Родопи" №35, ет.II;
 11. Докладна записка относно отдаване под наем помещение, находящо се на I-ви етаж от полумасивна сграда в с. Мъглища, общ.Мадан;
 12. Докладна записка относно отдаване под наем помещение №9, находящо се в гр.Мадан, ул."Обединение" №16, ет. II–ри;
 13. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец април, месец май и месец юни 2017г.;
 14. Докладна записка относно отмяна на Решение №389/26.07.2017г., Протокол №30 на Общински съвет-Мадан;
 15. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани
 16. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................

/Б. Сираков/