Дневен ред на заседание на ОбС на 26.01.2024 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.01.2024 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си 2023 г. – 2027 г.;
 2. Докладна записка относно приемана на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. по чл. 68а от ЗОС;
 3. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.;
 4. Докладна записка относно отчет за изпълнението на „Мандатен план на община Мадан за периода 2019-2023 г.” и приемане на нова „Мандатна програма на община Мадан за периода 2023-2027 г.“;
 5. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта в община Мадан за 2024 година;
 6. Докладна записка относно даване на съгласие за партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „ПРИЕМНА ГРИЖА“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ /2021 – 2027/;
 7. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, предоставен за безвъзмездно право на управление на СУ “Отец Паисий“, гр. Мадан;
 8. Докладна записка относно предоставяне земя от Общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ;
 9. Докладна записка относно информация за окончателен одитен доклад от Сметна палата на годишен финансов отчет на община Мадан за 2022 година;
 10. Докладна записка относно удължаване срока за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за мандат 2024-2028 г. за Районен съд – Мадан;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/