Дневен ред на извънредно заседание на ОбС на 13.02.2024 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на извънредно заседание на 13.02.2024 г. (вторник) от 16:30 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно отдаване под наем на помещения, находящи се в имот – публична общинска собственост – Общински пазар, УПИ XXI, кв.30, гр.
    Мадан.
    Изтеглете материала от тук: ДЗ-Наем-Пазар

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/