Дневен ред на заседание на ОбС на 23.02.2024 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Мадан на заседание на 23.02.2024 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно одобряване на Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027) през 2022 г. и през 2023 г. и приемане на Индикативна годишна програма за 2024 г. относно реализация на План за интегрирано развитие на община Мадан (2021-2027);
  Приложения:
  . Godishen doklad__2022
  - Godishen doklad__2023
  - Indikativna Godishna Programa 2024

  2.  Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2024 година;

  3.  Докладна записка относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан;

  4.  Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 година;

  5.  Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2023 година;

  6.  Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.;

  7.  Докладна записка относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, Приложение №1 и Приложение №2, представляващи неразделна част от Наредбата;

  8.  Докладна записка относно отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. ”Перелик”, №9 за здравни нужди на Д-р Соня Вълчева Желязкова;

  9.  Докладна записка относно отдаване под наем на имот частна общинска собственост, с площ 72 кв.м., за складиране на строителни материали;

  10.  Докладна записка относно поемане на задължение на д-р Георги Петров Кушлев – образна диагностика, рентгенов специалист в МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов“ ЕООД – град Мадан, за стая №316 в общежитие „Чайка“ – град Мадан, ул. „Перелик“ №3, собственост на „Горубсо – Мадан“ АД;

  11.  Докладна записка относно определяне размера и местоположението на свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които ще се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2024 г. – 2025 г.;
  - Приложение - spisak

  12.  Докладна записка относно бракуване на автобус модел ,,Исузу Класик 27'', собственост на община Мадан;

  13.  Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Мадан за поземлен имот с идентификатор 43387.1.418 по Кадастралната карта на с. Леска, м. „Пожара“, община Мадан;

  14.  Докладна записка относно разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Мадан за поземлен имот с идентификатор 43387.1.504 по Кадастралната карта на с. Леска, м. „Пожара“, община Мадан;

  15.  Докладна записка относно определяне на имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, през 2024 година;
      Приложение: SPISAK SGRADI

  16.  Докладна записка относно предложение за закриване на ДГ „Детелина“ с. Боровина, общ. Мадан;

  17.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/

 -