Дневен ред на извънредно заседание на 07.03.2024 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Мадан на извънредно заседание на 07.03.2024 г. (четвъртък) от 16:30 часа
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно определяне на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – гр. Мадан за мандат 2024-2028 г. и предложение за тяхното избиране;
  2.  Докладна записка относно кандидатстване на Община Мадан за отпускане на средства от фонд ”Социална закрила” - второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на труда и социалната политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/

 -