Декларации по чл. 35 ал. 1 ЗПКОНПИ

 

Word-iconДекларация по чл.35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 32

Word-iconДекларация по чл.35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 46

Word-iconДекларация по чл.35, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 32

Word-iconДекларация по чл.35, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 46

Excel-iconДекларация за имущество на интереси - част I

Excel-iconДекларация за имущество на интереси - част 2

Excel-iconДекларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.4

Adobe-Acrobat-iconДОКЛАД от Постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Adobe-Acrobat-iconСписък на лицата неподали декларации по чл.35

Adobe-Acrobat-iconВътрешни за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС - Мадан

 

Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

име, презиме, фамилия длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 - част 2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - ОБЩИСКИ СЪВЕТ - МАДАН
1 Ахмед Еминов Бучев Общински съветник изтегли (PDF)
2 Бахар Джелял Емин Общински съветник изтегли (PDF)
3 Бехчет Фехриев Сираков Председател на ОбС изтегли (PDF) пред КПКОНПИ
4 Веселин Атанасов Андонов Общински съветник изтегли (PDF)
5 Веселин Сергеев Атанасов Общински съветник изтегли (PDF)
6 Исмет Асанов Мусакев Общински съветник изтегли (PDF)
7 Мария Николова Близнакова Общински съветник изтегли (PDF)
8 Митко Алдинов Петагов Общински съветник изтегли (PDF)
9 Новка Манчева Младенова Общински съветник изтегли (PDF)
10 Раиф Мехмедов Карамисиров Общински съветник изтегли (PDF)
11 Росен Митков Шемширов Общински съветник изтегли (PDF)
12 Севдалин Радков Керменов Общински съветник изтегли (PDF)
13 Севдалин Руменов Бендеров Общински съветник изтегли (PDF)
14 Филип Атанасов Чукаров Общински съветник изтегли (PDF)
15 Хайри Неджмиев Имамов Общински съветник изтегли (PDF)
16 Хасан Хайриев Чиев Общински съветник изтегли (PDF)
17 Шeбан Хилмиев Билянов Общински съветник изтегли (PDF)
КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
18 Фахри Адемов Молайсенов Кмет на община Мадан изтегли (PDF) пред КПКОНПИ  
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА МАДАН
19 Адем Мурадов Молайсенов кмет на кметство Митовска изтегли (PDF) изтегли (PDF)
20 Атанас Митев Карамитев кмет на кметство Върбина изтегли (PDF) изтегли (PDF)
21 Ахмед Заимов Ахмедов кмет на кметство Букова поляна изтегли (PDF) изтегли (PDF)
22 Ахмед Хасано Ефендиев кмет на кметство Вехтино изтегли (PDF) изтегли (PDF)
23 Бисер Карамфилов Емилов изтегли (PDF) изтегли (PDF)
24 Енвер Ахмедов Панжилов кмет на кметство Равнища изтегли (PDF) изтегли (PDF)
25 Зеки Шукриев Мейзински кмет на кметство Студена изтегли (PDF) изтегли (PDF)
26 Красимир Лефтеров Косев кмет на кметство Мъглища изтегли (PDF) изтегли (PDF)
27 Мариана Даринова Атанасова кмет на кметство Буково изтегли (PDF) изтегли (PDF)
28 Марина Асенова Порязова кмет на кметство Лещак изтегли (PDF) изтегли (PDF)
29 Медиха Алиева Мекова кмет на кметство Шаренска изтегли (PDF) изтегли (PDF)
30 Мехмед Тахиров Куртинов кмет на кметство Равнил изтегли (PDF) изтегли (PDF)
31 Митко Асенов Радичев кмет на кметство Боровина изтегли (PDF) изтегли (PDF)
32 Рамиз Идризов Касабов кмет на кметство Купен изтегли (PDF) изтегли (PDF)
33 Рукие Хайриева Кабадалиева кмет на кметство Ловци изтегли (PDF) изтегли (PDF)
34 Руфат Мехмед Фелети кмет на кметство Бориново изтегли (PDF) изтегли (PDF)
35 Светлан Христов Младенов кмет на кметство Средногорци изтегли (PDF) изтегли (PDF)
36 Фаик Адемов Зотев кмет на кметство Цирка изтегли (PDF) изтегли (PDF)
37 Хайри Феймов Османов кмет на кметство Тънкото изтегли (PDF) изтегли (PDF)
38 Юлия Ваклинова Кисьова кмет на кметство Леска

изтегли (PDF)

изтегли (PDF)
Кметски наместници
39 Реджеп Руфат Ахмед кметски наместник Върба изтегли (PDF) изтегли (PDF)
40 Хайри Фахриев Местанов кметски наместник на квартали изтегли (PDF) изтегли (PDF)
Управители на ТД
41 Стефан Асенов Хаджиев Управител на МБАЛ "Проф. д-р К. Чилов" - ЕООД изтегли (PDF) пред КПКОНПИ
42 Ясен Кетьов Карасулиев Управител на Хоспис - Мадан ЕООД изтегли (PDF) изтегли (PDF)