План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Мадан за периода 2024-2030 г.

План за смекчаване и адаптация към климатичните промени на община Мадан за периода 2024-2030 г., изготвен в резултат от изпълнението на Дейност 5: Разработване на общински планове за адаптация към климатичните промени в рамките на проект: BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” по ДБФП №Д-30-24/28.04.2023 г., който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, Приоритетна ос „Климат“ от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

АРХИВ - ПЛАНОВЕ

 

План за работа на Общински съвет – Мадан за 2023 година

Word icon

Общински план за младежта в община Мадан за 2023 година

План за работа на Общински съвет – Мадан за 2022 година

Общински план за младежта в община Мадан за 2022 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Adobe-Acrobat-icon

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Мадан. Плана е приет с Решение №327/24.09.2021 г., Протокол №28 на Общински съвет - Мадан

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2015 - 2019 г.

Adobe-Acrobat-icon

Отчет за изпълнение на Мандатен план - Мандат 2015 - 2019 г.

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2019 - 2023 г.

Adobe-Acrobat-icon

Мандатен план - Мандат 2019 - 2023 г. Таблица Приложение № 1

Adobe-Acrobat-icon

План за интегрирано развитие на община Мадан /2021-2027 г./

Word-icon

План за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г

Word-icon

Общински план за младежта 2018 г.

Word-icon

Общински план за младежта 2019 г.

Word-icon

Общински план за младежта 2020 г.

Word-icon 

Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Мадан - учебна 2019/2020 година.