План за работа на Общински съвет – Мадан за 2024 година

ЯНУАРИ - 26.01.2024 г.

 1. Приемане на Общински план за младежта за 2024 г.
 2. Отчет за състоянието на общинската собственост към 31.12.2023 г.;
 3. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.;
 4. Докладни записки;
 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ФЕВРУАРИ - 23.02.2024г.

 1. Отчет за 2023 г. за работата на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица;
 2. Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет за второто полугодие на 2023 г.;
 3. Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2023 г.;
 4. Приемане на годишна програма за 2024 г. за развитие на читалищната дейност в община Мадан;
 5. Приемана на отчети, доклади и информации за 2023 г.;
 6. Приемане на програми за 2024 г.;
 7. Докладни записки;
 8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

МАРТ - 29.03.2024 г.

 1. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги - 2025 г.;
 2. Приемане на общинската програма закрила на детето за 2024 г.;
 3. Отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социални помощи и социални услуги в община Мадан през 2023 г.;
 4. Отчет за 2023 г. на Програма за опазване на околната среда на община Мадан за периода 2022-2028 г.
 5. Отчет за 2023 г. на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022 - 2028 г.
 6. Докладни записки;
 7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

АПРИЛ – 26.04. 2024 г.

 1. Приемане на бюджета на община Мадан за 2024 г.;
 2. Информация за дейността на РУП – град Мадан по борба с престъпността, охрана на обществения ред и безопасността на движението в община Мадан за 2023 г.;
 3. Информация относно дейността на РСПБЗН – Мадан през 2023 г.;
 4. Доклад за 2023 г. за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства за предходната година;
 5. Докладни записки;
 6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

МАЙ - 31.05.2024 г.

 1. Отчет за дейността и финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД – град Мадан за 2023 г.;
 2. Отчет за състоянието на транспортното обслужване в община Мадан за 20232 г.;
 3. Докладни записки;
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ЮНИ - 28.06.2024 г.

 1. Докладни записки;
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ЮЛИ - 26.07.2024 г.

 1. Актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2024 г.;
 2. Информация за изпълнението на бюджета на Община Мадан и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2024 г.,
 3. Докладни записки;
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

АВГУСТ - 30.08.2024 г.

 1. Информация за готовността на учебните и детски заведения за 2023-2024 година и утвърждаване на училищна мрежа;
 2. Отчет за дейността на МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов” ЕООД за първото полугодие на 2024 г.;
 3. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за първото полугодие на 2024 г.;
 4. Отчет за изпълнения на решеният, приети от Общински съвет – Мадан за първото полугодие на 2024 г.;
 5. Докладни записки;
 6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

СЕПТЕМВРИ - 27.09.2024 г.

 1. Отчет на бюджета на община Мадан към 31.12.2023 г.
 2. Информация за готовността на общината да работи при есенно-зимни условия;
 3. Докладни записки;
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ОКТОМВРИ - 25.10.2024 г.

 1. Актуализация на бюджета на община Мадан към 30.09.2024 г.;
 2. Докладни записки;
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

НОЕМВРИ - 29.11.2024 г.

 1. Докладни записки;
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ДЕКЕМВРИ - 20.12.2024 г.

 1. Приемане план за работата на общинския съвет за 2025 година;
 2. Приемане на местните данъци и такси за 2025 година;
 3. Одобряване на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Мадан за 2025г. и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Мадан за 2025 г.
 4. Докладни;
 5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.