Участие на гражданите

Участие на гражданите и местно самоуправление

Основен принцип при осъществяване на местното самоуправление е участието на гражданите при решаване на въпроси от местно значение.

Съгласно Чл. 17 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност в сферата на:

  1. общинско имущество, общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, общинска администрация;
  2. устройство и развитие на територията на общината и населените в нея места;
  3. образование;
  4. здравеопазване;
  5. култура;
  6. благоустрояване и комунални дейности;
  7. социални услуги;
  8. опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;
  9. поддържане и опазване на културни, исторически и архитектурни паметници;
  10. развитие на спорта, отдиха и туризма.

Форми на гражданско участие

Гражданите участват в управлението на общината, както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението. Всички области, посочени в Чл. 17 от закона за местното самоуправление и местната администрация са потенциални сфери за лобиране и застъпничество.

Участието на гражданите при вземане на решения на общинско ниво и формиране на общинска политика по въпроси от местно значение има различни форми.

Възможност за участие на гражданите в заседания на Общинския съвет

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанията на Общинския съвет и неговите комисии са открити. По изключение Общинският съвет може да вземе решение отделни заседания да са закрити.

Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес и да получават отговор по ред, начин и в срок, определени в правилника за организацията и дейността на общинския съвет.