Публичен регистър по ЗПК 2023-2027

МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА
Публичен регистър на подадените встъпителни декларации по чл.46, ал.1, т.1-т.4 от ЗПК
номер по ред Трите имена Длъжност ВХ.№/ Дата на подаване на декл. по чл. 49, ал. 1, т. 1 Дата на подаване на декл. по чл.49, ал. 1, т. 2  за имущество и интереси - Част I: ИМУЩЕСТВО и Част II: ИНТЕРЕСИ ВХ.№/Дата на подаване на декл. по чл. 49, ал. 1, т. 3  промяна в обстоятелствата по т. 1 ВХ.№/Дата на подаване на декл. по чл. 49, ал. 1, т. 4  промяна в обстоятелствата по т. 2
Кмет на община и Кметове на Кметства
1 Фахри Адемов Молайсенов Кмет на община Мадан 1/15.12.2023 г.  КПК - София    
2 Емине Хайриева Османова Кмет на кметство Лещак 2-1/20.11.2023 г. 2-2/20.11.2023 г.    
3 Зеки Шукриев Мейзински Кмет на кметство Студена 3-1/20.11.2023 г. 3-2/20.11.2023 г.    
4 Мариана Даринова Атанасова Кмет на кметство Буково 4-1/20.11.2023 г. 4-2/20.11.2023 г.    
5 Селвина Асанова Карагьозова Кмет на кметство Равнища 5-1/20.11.2023 г. 5-2/20.11.2023 г.    
6 Красимир Лефтеров Косев Кмет на кметство Мъглища 6-1/21.11.2023 г. 6-2/21.11.2023 г.    
7 Емвер Феиков Хайдушки Кмет на кметство Чурка 7-1/22.11.2023 г. 7-2/22.11.2023 г.    
8 Юлия Ваклинова Кисьова Кмет на кметсво Леска 8-1/22.11.2023 г. 8-2/22.11.2023 г.    
9 Селвер Славчев Зотев Кмет на кметство Равнил 9-1/22.11.2023 г. 9-2/22.11.2023 г.    
10 Медиха Алиева Мекова Кмет на кметство Шаренска 10-1/22.11.2023 г. 10-2/22.11.2023 г.    
11 Фаик Адемов Зотев Кмет на кметство Цирка 11-1/23.11.2023 11-2/23.11.2023 г.    
12 Медиха Хайриева Халилова Кмет на кметство Митовска 12-1/24.11.2023 г. 12-2/24.11.2023 г.    
13 Ахмед Заимов Ахмедов Кмет на кметсво Букова поляна 13-1/24.11.2023 г. 13-2/24.11.2023 г.    
14 Бисер Карамфилов Емилов Кмет на кметство Галище 14-1/24.11.2023 г. 14-2/24.11.2023 г.    
15 Руфат Мехмедов Фелети Кмет на кметство Боринова 15-1/24.11.2023 г. 15-2/24.11.2023 г.    
16 Рукие Хайриева Кабадалиева Кмет на кметство Ловци 16-1/24.11.2023 г. 16-2/24.11.2023 г.    
17 Светлан Христов Младенов Кмет на кметство Средногорци 17-1/27.11.2023 г. 17-2/27.11.2023 г.    
18 Митко Асенов Радичев Кмет на кметсво Боровина 18-1/30.11.2023 г. 18-2/30.11.2023 г.    
19 Ахмед Хасанов Сираков Кмет на кметсво Върбина 19-1/30.11.2023 г. 19-2/30.11.2023 г.