Отчет за транспортоното обслужване на населението в община Мадан

Word-iconОтчет за транспортоното обслужване на населението в община Мадан

Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 01.01.2021 г.– 30.06.2021 г.

Adobe-Acrobat-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 01.01.2021 г.– 30.06.2021 г.

Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

Adobe-Acrobat-iconДокладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2021 година

Word-iconДокладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2021 година

Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за първото полугодие на 2021 година

Adobe-Acrobat-iconОтчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за първото полугодие на 2021 година

Отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. по чл. 66а от ЗОС

Word-iconОтчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. по чл. 66а от ЗОС

Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан (2014-2020)

Adobe-Acrobat-iconДоклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан (2014-2020)

Отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2020 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2020 г.

Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода 07.2020 г.– 31.12.2020 г.

Folders-OS-Documents-Metro-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 07.2020 г.– 31.12.2020 г.

Годишен доклад за 2018 г. относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г.

Adobe-Acrobat-iconГодишен доклад за 2018 година относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2018 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2018 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Мадан за второто полугодие на 2018 г

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Мадан за второто полугодие на 2018 г (периода от м. Юли 2018 г. до м. Декември 2018 г.)

ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г. на основание чл. 66а от ЗОС

Word-iconОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г. на основание чл. 66а от ЗОС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПРЕЗ 2017 г.

Word-iconИнформация за изпълнение на дейностите в общинската програма за закрила на детето
през 2017 г.