Приложение 1 към отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август 2012 г.

Word-iconПриложение 1 към отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август  2012 г.

Отчет от А. Иванов - кмет на ОбМадан, Относно: Изпълнение на решенията, приети от ОС - гр. Мадан

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  М А Д А Н

О Т Ч Е Т  

 От АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
ОТНОСНО:  Изпълнение на решенията, приети от Общински съвет - гр.Мадан
за периода м. юни 2007 г. – м. юни 2008 г.