Регистър - Наредби

Наредбите са налични за изтегляне под таблицата

Наименование и номер на Наредбата   Приета с
Решение №
и дата
Изменена и допълнена с Решение № В сила от Публикувана на сайта на ОбС /последна редакция от…/

Наредба № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН

 

приета с Решение №704/22.05.2019 г. /по Протокол №60/  решение №176/27.11.2020 влиза в сила от 14 – дневен срок от приемането й - 06.06.2019 06.06.2019 г.
14.12.2020
Наредба № 2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА   Решение № 128 от 28.05.2008   г.   7 дни след датата на публикуването й 29.05.2008 г.

Наредба № 3 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Решение №465 от 19.03.2014 г

Решение №300 от 22.02.2017 г.;
Решение №439/22.11.2017 г.
Решение №34/31.01.2020
Решение №131/28.08.2020 г.
Решение №238/26.03.2021 г.
Решение №567/24.02.2023 г.

влиза в сила в деня на приемането й

30.11.2017 г. 07.02.2020 Г. 07.09.2020 г.
19.04.2021 г.
27.02.2023 г.

Наредба № 4 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ
И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТРОТОАРНА ТЪРГОВИЯ

  Решение № 98 от 25.04.2008 г.    влиза в сила в деня на приемането й 25.04.2008 г.

Наредба 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА МАДАН ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Решение № 96 от 25.04.2008 г. Решение №129 от 27.06.2012 г. влиза в сила в деня на приемането й 27.06.2012 г.
Наредба № 6 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН   Решение № 96 от 25.04.2008 г., Решение №343 от 19.06.2013 г., влиза в сила в деня на приемането й 20.06.2013 г.
Наредба № 7 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН   Решение №408/ 18.12.2013 г. изм. и доп. с Решение №229/26.10.2016 г. Протокол №18.
изм. и доп. с Решение №556/20.06.2018 г., Протокол № 45.,
изм. и доп. с Решение №214/26.02.2021 г

влиза в сила от 01.01.2014.; 28.06.2018 г.
Наредба № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН   Решение № 230/ 26.10.2016 г. изм. и доп. с Решение №645/23.01.2019 г. изменена и допълнена с Решение №35/31.01.2020 г.
Решение №132/28.08.2020 г., Решение №182/29.12.2020
влиза в сила от 01.01.2017.

23.01.2019г. 07.02.2020 Г. 07.09.2020 г.

Наредба № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН   Решение №160/ 30.10.2020 г .

Решение №183/29.12.2020 г.
Решение №257/23.04.2021 г.
Решение №422/29.04.2022 г.
Решение №492/30.09.2022 г.

влиза в сила от 16.11.2020 г.

16.11.2020 г. 13.05.2021 г.
11.10.2022 г.
12.2022

Наредба № 10 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН

  Решение №101/ 25.04.2008 г.   в сила от деня на приемането й 25.04.2008 г.
Наредба № 11 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН   Решение № 681 от 26.08.2015 г. изм. и доп. с Решение №755/25.09.2019 г., Протокол №64; С решение на Административен съд №335/4.10.2019 г. отменени текстовете на чл. 13, ал.26 в частта на "събиране...транспортиране" и разпоредбите на чл.33, ал. 2 и ал.3, чл.33, ал. 4, ал.5 и ал.6, чл.98, ал.2 пр. 1-во и ал.3 пр. 1-во, чл. 100, чл.101, чл. 102 и чл.103.   30.10.2019 г..
Наредба № 12 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН   Решение №100/ 25.04.2008 г. Решение №290/ 25.01.2017 г., и Решение №112/ 24.07.2022 г.   02.02.2017 г. /
03.08.2020 г.
Наредба № 13 ПО ЧЛ. 55 И ЧЛ. 56, АЛ. 2 ОТ ЗУТ
ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Решение №232/ 26.10.2016 г     02.11.2016 г.
Наредба № 14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА
ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА   ОБЩИНА МАДАН
  Решение № 746 /28.08.2019 г.     29.9.2019г .
Наредба № 15 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   Решение № 465 от 19.03.2014 година Решение №552/ 22.10.2014 г. в сила от деня на приемането й 23.10.2014 г.
Наредба № 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА МАДАН   Решение №645/ 13.05.2015 г.     21.05.2015 г.
Наредба № 17 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН   Решение № 46 / 27.01.2016 г.     04.02.2016 г.
Наредба № 18 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН   Решение № 214/ 21.09.2016 г.   влиза в сила от учебната 2016/2017 22.09.2016 г.
Наредба № 19 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН   решение №233 от 26.10.2016 г. Решение №311/ 22.03.2017   23.03.2017 г.

Тарифа

Excel-iconТарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС, при предоставяне на общински помещения, места и терени към НАРЕДБА № 3, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.  Изменена с Решение № 567 от 24.02.2023 г. на Общински съвет - Мадан

Наредба № 1

Word-iconНаредба № 1 За поддържане и опазвене на обществения ред на територията на община Мадан.

Наредба № 2

Word-iconНаредба № 2 За Опазване на околната среда.

Наредба № 3

Word-iconНаредба № 3 за Управление на общинската собственост в община Мадан

Наредба № 4

Word-iconНаредба № 4 за Организация, управление и контрол на Общински пазари и тротоарна търговия.

Наредба № 5

Word-iconНаредба № 5 за Условията и реда за упражняване правата на Oбщина Mадан върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия.

Наредба № 7

Word-iconНаредба № 7 За условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мадан, изм. и доп. с Решение №214/26.02.2021 г., Протокол №17

Наредба № 8

Word-iconНаредба № 8 за Определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан.

Наредба № 9

Word-iconНаредба № 9 За определяне и администриране на местите такси и цени на услуги за определяне и администриране на местите такси и цени на услуги.

Наредба № 10

Word-iconНаредба № 10 за Принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Oбщина Mадан.

Наредба № 11

Word-iconНаредба № 11 за Организация и финансирането на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Oбщина Mадан.

Наредба № 12

Word-iconНаредба № 12 за Регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Oбщина Mадан.

Наредба № 13

Word-iconНаредба № 13 по чл. 55 и чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност на територията на Община Мадан, Област Смолян.

Наредба № 15

Word-iconНаредба № 15 За условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища - общинска собственост

Наредба № 16

Word-iconНаредба №16 За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Мадан

Наредба № 17

Word-iconНаредба № 17 За управление на общинските пътища на територията на община Мадан

Наредба № 18

Word-iconНаредба №18 за водене на Регистър на общинските детски градини на територията на община Мадан

Наредба № 19

Word-iconНаредба № 19 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Мадан