ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Приет с Решение №37 / 29.12.2023 г., Протокол № 4.

Правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала

Word-iconПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОГРЕБЕНИЯ В ОБЩИНА МАДАН

Word-iconИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОГРЕБЕНИЯ В ОБЩИНА МАДАН.

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 2019 - 2023

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 2019 - 2023
Публикуван: 09.02.2021 г.

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства от община Мадан

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА ОТ ОБЩИНА МАДАН
Публикуван: 09.02.2021 г.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2019 - 2023

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 2019 - 2023
Публикуван: 27/12/2019

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2018

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Публикуван: 27/06/2018

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС" МАДАН

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС" МАДАН
Публикуван: 2016

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2014

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, 2014
Публикуван: 19/02/2014

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет

Word-icon ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, 2012
Публикуван: 31/10/2012   Тегления: 75