Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.