Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г.