Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си 2019 г. – 2023 г