Решение №165 по Производство по реда на чл. 185 срещу разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5 и чл. 52 от Наредба №9

Update-iconРешение №165 по Производство по реда на чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), срещу разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5 и чл. 52 от Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на ОбС Мадан, приета с Решение № 232 от 26.10.2016 г. наОбС Мадан и изменена с Решение №267 от 21.12.2016 г. по Протокол №22 от 21.12.2016 г. на ОбС Мадан (линк към Административен съд, Смолян)