Решение №187/21.05.2019 г. на Смолянски административен съд. С Решението се отменя Наредба №14 за изграждане и опазване на зелена система на територията на община Мадан.