ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ от Общински съвет - Мадан

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО: Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО: ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ДО: Г-Н НЕДЯЛКО СЛАВОВ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ПРОТЕСТНА  ДЕКЛАРАЦИЯ
от Общински съвет - Мадан

Относно: РЕШЕНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО НА 11.07.2018 Г. С ПРОТОКОЛ №20

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изразяваме своя категоричен протест и несъгласие с решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет относно предложението за оптимизиране структурата на районните прокуратури, в частност за закриването на Районна прокуратура – Мадан и преструктурирането й като  териториално отделение към Районна прокуратура - Смолян.

Общински съвет – Мадан не приема критериите и изложените мотиви. Предлага се решение, което не се обосновава на обективните реалности - икономически, географски и демографски, както и пълно непознаване на обстановката в Родопа планина и специфичните особености на района. В критерия степен на натовареност не е отчетен факта, че в годишния доклад на Главна прокуратура за прилагане на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2015, 2016 и 2017 г. /приложение №14.2а/, Районна прокуратура – Мадан през 2015 г. се намира на 61 позиция от всички 113 прокуратури; през 2016 г. – на 60 позиция; през 2017 г. – на 78 позиция по средна натовареност на един прокурор в прокуратурата. Също така е на първо място в област Смолян за отчетните 2015 г. и 2016 г. и на трета позиция за 2017 г. след Районна прокуратура - Смолян и Районна прокуратура - Девин.

Не са отчетени обективно факторите: население на районите на действие на всяка прокуратура; брой общини; разстояние до областния център; специфични особености на района и др., а именно:

  • Община Мадан е естествен географски център на заобикалящите я общини. В общината по естествен начин са съчетани различните интереси и потребности на съседните общини от медицински, образователни, административни и бизнес услуги.
  • Районна прокуратура – Мадан обслужва две общини - община Мадан и община Рудозем с общо население 22 345 жители и 66 броя населени места.
  • Не са отчетени мненията и становищата на населението на община Мадан и община Рудозем.
  • Не е взет под внимание и факта, че предстои откриването на ГКПП – Рудозем-Ксанти през 2019 г., което ще промени и натовари допълнително средата за сигурност, дори и в национален мащаб.

В предвид изложените мотиви ние, общинските съветници от Общински съвет - Мадан, сме убедени, че решението за преструктуриране на Районна прокуратура - Мадан е неправилно и недопустимо.

Във връзка с решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет относно предложението за оптимизиране структурата на районните прокуратури, в частност за закриването на Районна прокуратура – Мадан и преструктурирането й като  териториално отделение към Районна прокуратура - Смолян, ние, общинските съветници от Общински съвет - Мадан настояваме Пленума на Висшия съдебен съвет да вземе решение:

Районна прокуратура - Мадан да продължи своята дейност на територията на община Мадан, обслужваща община Мадан и община Рудозем.

Закриването на Районна прокуратура - Мадан ще отдалечи от защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица на територията на общините Мадан и Рудозем, гарантирана им от Конституцията на Република България.

Ще отстояваме с всички, предвидени от закона действия, Районна прокуратура - Мадан да остане и да продължи своята дейност на територията на общината.

Считаме, че ще вземете предвид гореизложеното и ще преразгледате решението си за закриване на Районна прокуратура – Мадан.

Протестната декларация е приета на заседание на Общински съвет - Мадан с Решение №568/18.07.2018 г., Протокол №47.

Общински съвет - Мадан

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН
Бехчет Сираков