Дневен ред на заседание на ОбС на 21.08.2012 г.

ДО

г-н/жа/ ………………………………

гр./с./…………………………………

П О К А Н А 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на извънредно заседание на 21.08.2010 г. (вторник) от 17:15 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно обявяване на имот публична общинска  собственост за частна  общинска собственост, находящ се на ул. „Обединение”- № 13.

2. Докладна записка относно предоставяне на част от терен частна общинска собственост за безвъзмездно право на ползване  на Сдружение с нестопанска цел  „Спорт за всички - Мадан”, гр. Мадан.

3. Докладна записка относно кандидатстване на СНЦ „ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ –МАДАН”  град Мадан с проект „По-добри условия за спорт в община Мадан” за подпомагане по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Приоритетна ос 3. Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:

                            /Х. Садъков/