Дневен ред на заседание на ОбС на 28.11.2012 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………

гр./с./……………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.11.2012 г. (сряда) от 14:00 часа. Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

ДНЕВЕН РЕД


1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.10.2012 г.;
2. Докладна записка относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г.;
3. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Семир Бозов и Румяна Хаджиева;
4. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост за поставяне на автомат за топли напитки;
5. Докладна записка относно предоставяне на допълнителни помещения за дейността на Дирекция “Бюро по труда” град Мадан;
6. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари
реални граници по искане на Началника на ОСЗ гр. Мадан;
7. Докладни записки относно Социално подпомагане на граждани;
8. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:
/инж. Р. Кехайов/