Дневен ред на заседание на ОбС на 18.12.2013 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 18.12.2013 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно определяне годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2014 г.;
 2. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мадан;
 3. Докладна записка относно изменения на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан;
 4. Докладна записка относно изменение и допълване на чл.55 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 5. Докладна записка относно актуализиране на наема за жилищен фонд – Община Мадан, допълване на чл. 63, ал. 1 и чл. 68 от Наредба № 3 за управление на Общинската собственост и Приемане на Тарифа №1 към чл.63 от Наредба №3 за управление на общинската собственост;
 6. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул."Перелик" №9, за здравни нужди;
 7. Докладна записка относно отпускане на финансови средства на детските заведения на територията на община Мадан;
 8. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – град Мадан за 2014 г.
 9. Докладна записка относно утвърждаване на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец август, септември и октомври 2013 г.
 10. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 11. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/инж. Р. Кехайов/