Дневен ред на заседание на ОбС на 27.02.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на  27.02.2014 г. (четвъртък) от 17.00 часа.
Заседанието ще се проведе в залата № 401 на ОбС-Мадан при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Разглеждане дейността на Председателя на Общински съвет – град Мадан.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Р. Чилингиров/