Дневен ред на заседание на ОбС на 23.07.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.07.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 30.06.2014 г.;
 2. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 30.06. 2014 година;
 3. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан;
 4. Докладна записка относно допълване на   Годишната  програма  за управление и  разпореждане с  имоти - общинска собственост за 2014 г.  в раздел № ІІІ. – Учредяване на вещни права, т. 1, позиция 2;
 5. Докладна записка относно актуализация на Годишната  програма  за управление и  разпореждане с  имоти - общинска собственост за 2014 г. 
 6. Докладна записка относно учредяване право на строеж върху общински терен, находящ се   на ул.”Труд” - №40, гр. Мадан;
 7. Докладна записка относно отдаване под наем на части от имоти ПОС и ЧОС находящи се в град Мадан,  за монтаж на рекламни елементи;
 8. Докладна записка относно разпределение на собствеността на активите – В и К системи и съоръжения между държавата и община Мадан;
 9. Докладна записка относно утвърждаване на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец април, май и юни 2014 г.
 10.  Докладни записки относно социални подпомагания на граждани
 11. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/