Дневен ред на заседание на ОбС на 25.11.2009

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./……………………………………. 

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.11.2009 г. (сряда) от 14.00 часа.

Заседанието ще се проведе  в заседателната зала на ОбС  (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Докладна  записка  относно определяне годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2010 година
2. Докладна  записка относно  актуализация на бюджета на община Мадан към 31.10.2009 година
3. Докладна  записка относно поемане на краткосрочен дълг
4. Докладна записка относно заявка за авансово плащане по сключен договор №21/322/00129/23.10.2009 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
5. Докладна записка относно натрупани задължения от Бранимир Надеждов  и Милена Русева Тодорова наематели в общежитие „СМК”
6. Докладна записка относно поставяне на метален кръст в КВ.51 УПИ 1 – Лесопарк в памет на загиналите работници в рудниците.
7. Докладна  записка относно  промяна на представителят на 30% от дяловете от капитала на „Анри – Автотранспорт – Мадан” ООД, собственост на община Мадан
8. Докладна записка относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение №388/17.09.2009 г.
9. РАЗНИ
- Избор на съдебни  заседатели за  Окръжен съд –  град Смолян и  Районен съд –  град Мадан. 

   
   
   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………….

           /Х.  Садъков/