Дневен ред на заседание на ОбС на 24.11.2010

ДО

                                                        г-н/жа/ ………………………………….

                                                        гр./с./…………………………………… 
 

 П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.11.2010 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

     1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 31.10.2010 г.

     2. Докладна записка относно актуализиране структурата и числеността на Общинска администрация.

     3. Докладна записка относно поемане  на общински дълг от Община  Мадан (съобразено с общественото обсъждане, проведено на 12.10.2010 г.)

      4. Докладна записка относно избор на ЕСКО изпълнител за извършване на енергоспестяващи мерки на ЦДГ „Щурче” – село Средногорци, община Мадан.

     5. Докладна записка относно споразумение за сътрудничество между община Мадан, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и Библиотеки при Народни читалища „Братан Шукеров - 1953” с.Върбина и „Н.Й.Вапцаров” с.Средногорци.

      6. Докладна записка относно отдаване под наем на помещение публична общинска собственост за ведомствено заведение.

     7. Докладни записки относно социално  подпомагане на граждани.

     8. РАЗНИ  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                                 /Х. Садъков/